MŠ Blatné
Materská škola
Blatné

Vítame Vás na internetovej stránke Materskej školy Blatné, ktorá vznikla za účelom priblížiť dianie v našej MŠ. Tieto stránky chcú byť mapou a sprievodcom dôležitými odkazmi, ktoré ku svojmu životu potrebujeme.  Vypovedajú o tom, ako to u nás žije, ako trávia čas deti, keď patria škôlke, keď druhými mamami sú pani učiteľky. Majú však hlavne ukázať, aké šikovné a úžasné deti sú našimi žiakmi... 

kolektív pracovníkov MŠ

PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022 MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Platných od 25. februára 2022

Prehľad opatrení vychádza z platnej legislatívy, Návrhu aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23. 2. 2022 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej dňa 25. 2. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25.2.2022.

BEZ-PRÍZNAKOVOSŤ

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom samotestu, testu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Tito žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy, do karantény nejdú. Takíto zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní.

V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje detského lekára. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.

VÝNIMKY Z KARANTÉNY

Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť:

- tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu,

- kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2). Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácii a karantény a ani o výnimke z karantény.

Žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy do karantény nejdú, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19.

INDIVIDUÁLNA IZOLÁCIA

Individuálna izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Individuálna izolácia sa vzťahuje iba na žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v škole. Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Títo žiaci majú nasledujúcich 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame používať respirátor FFP2; pedagogickí/odborní zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní.

OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

OČR

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká

ŠKOLY A VZDELÁVANIE

„Návrh aktualizácie opatrení proti SARSCoV-2 (variant Omikron)“ bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 119 z 23. 2. 2022.

Domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácii iba u pozitívnej osoby (izolácia ostáva zachovaná). Dôrazne dodržiavať po izolácii nosenie respirátora po dobu 5 dní. Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, naďalej nosenie v spoločných priestoroch (povinnosť nosiť po izolácii respirátor).

NOSENIE RESPIRÁTOROV FFP2 PO IZOLÁCII:

 • povinne 5 dní po jej ukončení,
 • deti do 6 rokov nemajú povinnosť nosiť respirátor,
 • žiaci v škole a školskom zariadení respirátor môžu nahradiť rúškom. Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame nosiť žiakom respirátor a nezúčastňovať sa mimoškolských aktivít.

 

NOSENIE RESPIRÁTOROV FFP2 ŽIAKOV A PEDAGOGICKÝCH/ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV, KTORÍ BOLI V KONTAKTE S OSOBOU POZITÍVNOU NA COVID-19:

 • musia mať 10 dní povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,
 • deti do 6 rokov nemajú povinnosť nosiť respirátor FFP2,
 • žiaci v škole a školskom zariadení respirátor môžu nahradiť rúškom.

 

NOSENIE RESPIRÁTOROV FFP2 NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, KTORÍ BOLI V KONTAKTE S OSOBOU POZITÍVNOU NA COVID-19:

 • osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 a neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19, nie sú v karanténe, ale musia mať povinne 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,
 • osoby, ktoré nie sú očkované alebo neprekonali ochorenie COVID-19 a neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19, sú v karanténe a po jej skončení musia mať 5 dní povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

 

ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY

 • Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“.
 • Zápis do materskej a základnej školy je možný s osobnou prítomnosťou detí a rodičov. Odporúčame zápis organizovať za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení podľa situácie v danej škole v čase zápisu – nezhromažďovať väčší počet rodičov a detí. V prípade zlej epidemickej situácie je potrebné konzultovať potrebné kroky s miestne príslušným RÚVZ.
 • Ranný filter: - materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, - ostatné druhy škôl vykonávajú ranný filter z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak ochorenia COVID-19,je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti.

 

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI A POTVRDENIE OD LEKÁRA

Rodič predkladá pri nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej  materskej škole.

Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Dátum vloženia: 3. 3. 2022 13:45
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 3. 2022 13:45
Autor: Správca Webu

Oznamy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 23. 5. 2022
zamračené 22 °C 11 °C
utorok 24. 5. slabý dážď 19/12 °C
streda 25. 5. zamračené 20/13 °C
štvrtok 26. 5. zamračené 24/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Májová kvapka za dukát stojí.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:01

Slnko zapadá:20:32

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír